VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Věk a doklady

Minimální věk nájemce je 18 let a musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. U každého nabízeného motocyklu uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce a to občanský průkaz a řidičský průkaz, u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16:30 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Přesný čas předání motocyklu bude vždy upřesněn vzájemnou dohodou. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu. Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat, polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí a podobně, dále se zakazuje zasahovat do nastavení podvozku.

Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně. Kauci je možné uhradit při převzetí motocyklu hotově na místě, nebo před převzetím motocyklu bezhotovostně (celá částka kauce musí být připsána na našem účtu nejpozději v den zápůjčky, před předáním motocyklu). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu v plné výši celkového nájemného jako blokaci termínu. Zároveň obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž podepsaný scan zašle e-mailem do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Kauci zaplatí nájemce hotově před převzetím motocyklu, nebo převodem na účet před převzetím motocyklu.

Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. Pronajímatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy, bez nároku na odškodnění.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí motocyklu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.