GDPR

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste obchodním partnerem, zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek MS-MOTO.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Zejména ty, které potřebujeme pro splnění smlouvy uzavřené na základě Vaší objednávky, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

V případě, že s námi podepisujte nějakou smlouvu, objednáváte si u nás zboží či služby je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané zboží či služby. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od ukončení smlouvy a splnění veškerých závazků, které z ní vyplývají. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání zboží či služeb, ani bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

Ke zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, případně pro splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy nebo je-li zpracování nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů, případně pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nepotřebujeme. V ostatních případech, např. budeme-li chtít Vám posílat marketingové či obchodní sdělení, zveřejňovat Vaše fotografie, kopírovat si Vaše osobní doklady, již potřebujeme Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

Mohou být mé osobní údaje zneužity?

Přijali jsme veškerá možná opatření, aby ke zneužití nebo úniku Vašich osobních údajů nedošlo. K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet osob, jež jsou vázány povinností mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou vhodným způsobem organizačně a technicky zabezpečeny, tedy výpočetní technika je chráněna přístupovými hesly a antivirovým systémem, v písemné podobě jsou Vaše osobní údaje chráněny i fyzickým zabezpečením, tedy v uzamčených prostorách mimo dosah nepovolaných osob. K úniku nebo zneužití Vašich osobních údajů by tedy dojít nemělo.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K zajištění chodu informačních systémů naší společnosti předáváme Vaše osobní údaje v omezené míře vývojářům těchto systémů, kteří jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Žádná další třetí osoba k Vašim osobním údajům přístup nemá.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup. Pokud máte podezření, že zpracováváme neúplné či nesprávné osobní údaje, můžete požadovat nápravu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo informací, nás kontaktujte na shora uvedené e-mailové adrese: info@ms-moto.cz.